# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1007-ICC20CH (R1)-FULL A Framework for Sustainable Regeneration of Industrial Heritage in Cities Parsa Arbab، Gelareh Alborzi مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1003-ICC20CH (R2) Creative Tourism in Modern Heritage Regeneration; The Case of Rasht Municipality Square Maryam Pourzakarya، Somayeh Fadaei Nezhad مقاله پذیرفته شده است
3 1056-ICC20CH (R1)-FULL Interiors in transition: The experience of the current Iranian homes Shima Rezaei Rashnoodi مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1058-ICC20CH (R1)-FULL بایسته‌های تحقق مدیریت جامع پهنه‌ها و سایت‌های میراث معماری صنعتی در ایران محمدجواد مهدوی نژاد، حسن بزاززاده، محسن قمشی، سیده سارا هاشمی صفائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است