برنامه تفصیلی روزهای برگزاری کنفرانس بر روی سایت قرار گرفت.
1398-01-24
برنامه تفصیلی روزهای برگزاری کنفرانس بر روی سایت قرار گرفت.

 برنامه زمانبندی روزهای برگزاری کنفرانس بر روی سایت قرار گرفت. علاقمندان می توانند این برنامه را از بخش برنامه و یا آدرس  https://icc20ch.ut.ac.ir/page_994_en.html مشاهده نمایند.