آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-12-15
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل

از نویسندگان محترم درخواست می گردد مقالات کامل خود را تا تاریخ 17 اسفند ماه جاری بر روی سایت بارگزاری نموده و یا در صورت عدم امکان بارگزاری، آن را به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال نمایند. بدیهی است دبیرخانه کنفرانس از پذیرفتن مقالاتی که بعد از این تاریخ به ارسال گردد؛ معذور خواهد بود.