لزوم ارسال کپی کارت دانشجویی توسط نویسندگانی که دانشجو هستند.
1397-12-14
لزوم ارسال کپی کارت دانشجویی توسط نویسندگانی که دانشجو هستند.

لازم است نویسندگانی که دانشجو هستند  کپی کارت دانشجویی خود را به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال نمایند. همچنین می باید در روز برگزاری کنفرانس اصل کارت را همراه داشته و به مسئول مربوطه ارائه نمایند.