آخرین مهلت ارسال چکیده های بازنگری شده روز یکشنبه مورخ ۵ اسفند ماه می باشد.
1397-12-02
آخرین مهلت ارسال چکیده های بازنگری شده روز یکشنبه مورخ  ۵ اسفند ماه می باشد.

آخرین مهلت ارسال چکیده های بازنگری شده روز یکشنبه مورخ ۵ اسفند ماه می باشد. در صورت ارسال چکیده ها پس از این تاریخ، دبیرخانه کنفرانس از پذیرفتن مقاله معذور خواهد بود.