نکات مهم در مورد بارگزاری چکیده های بازنگری شده را، در بخش اخبار ببینید.
1397-12-01
نکات مهم در مورد بارگزاری چکیده های بازنگری شده را، در بخش اخبار ببینید.

خواهشمند است برای بارگزاری چکیده های بازنگری شده به موارد زیر توجه نمایید:

- از ارسال چکیده فارسی پرهیز نمایید. اصلاحات درخواست شده را در مورد چکیده اعمال نموده و سپس به انگلیسی ترجمه و از صفحه پروفایل خود ارسال نمایید.

- در صورتیکه پیش از این چکیده بازنگری شده را به صورت فارسی از طریق پروفایل ارسال نموده اید، چکیده تصحیح شده و ترجمه شده به انگلیسی را به ایمیل کنفرانس ایمیل نمایید.

- چکیده انگلیسی می باید مطابق با راهنمای مربوط به نوشتن چکیده در بخش انگلیسی سایت کنفرانس باشد.

- عکس و رزومه 40 کلمه ای خود و سایر نویسندگان (به زبان انگلیسیی) را از طریق ایمیل کنفرانس ارسال نمایید.