مهلت ارسال مقاله کامل برای "کنفرانس حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر" تا تاریخ جمعه 17 اسفند ماه تمدید شد.
1397-12-01
مهلت ارسال مقاله کامل برای "کنفرانس حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر" تا تاریخ جمعه 17 اسفند ماه تمدید شد.

با توجه به تقاضاهای مکرر پژوهشگران، مهلت ارسال مقاله کامل برای "کنفرانس حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر" تا تاریخ جمعه 17 اسفند ماه تمدید شد.