نتایج داوری اکثریت چکیده مقالات ارسال شده به کنفرانس، به ایمیل نویسندگان ارسال گردید.
1397-11-16
نتایج داوری اکثریت چکیده مقالات ارسال شده به کنفرانس، به ایمیل نویسندگان ارسال گردید.

نتایج داوری اکثریت چکیده مقالات ارسال شده به کنفرانس، به ایمیل نویسندگان ارسال گردید. در صورتی که هنوز ایمیل را دریافت نکرده اید حداکثر تا تاریخ 17 بهمن ماه ایمیل نتایج را دریافت خواهید کرد.