مهلت ارسال چکیده مقاله برای "کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر" تمدید شد.
1397-10-30
مهلت ارسال چکیده مقاله برای "کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر" تمدید شد.

با توجه به استقبال پژوهش‌گران و تقاضاهای مکرر، مهلت ارسال چکیده مقاله برای "کنفرانس حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر" تا تاریخ یکشنبه 7 بهمن ماه تمدید شد.