سه شنبه 03 اردیبهشت 1398
09:15 تا 09:25
افتتاحیه
دکتر پیروز حناچی
سخنرانی رییس کنفرانس
محل برگزاری
سالن روح الامین
سه شنبه 03 اردیبهشت 1398
09:25 تا 09:35
افتتاحیه
H. E. Ambassador Michael Klor-Berchthold
سخنرانی در افتتاحیه کنفرانس